RCD™ offshore strategija i principi offshore poslovanja

RCD™ offshore strategija i principi offshore poslovanja

RCD™ offshore strategija i principi offshore poslovanja

Offshore strukture poslovanja i uopćeno poslovanje uz pomoć preduzeća i prednosti u drugim zemljama koriste poslovne osobe koje žele da postignu veće ekonomske prednosti i slobodnije poslovanje.

Riješenje za slobodno poslovanje i riješenje za ekonomske prednosti na kraju godine postoje za skoro svaku osobu. Ali, ne postoji univerzalno detaljno riješenje za svakoga, već se ispravno riješenje za slobodu poslovanja i ekonomske prednosti može ustanoviti samo kad se ima uvid u svrhu takvog poslovanja i ličnu situaciju osobe.

Ne činite ništa protuzakonito

Glavni princip offshore poslovanja je da se ne čini ništa protuzakonito.

Razlog za poslovanje sa stranim preduzećima je obično želja da čovjek ne bude izložen pritisku strogih lokalnih zakona. Takva poslovna osoba će možda pokušati da se zaštiti koristeći offshore kompanije ili strane bankovne račune, offshore strukture, ugovore i razne transakcije sa kojima će pokušati da izbjegne pritisak strogih lokalnih zakona. Nekada je stvarno mnogo lakše poslovati sa stranim preduzećem, nego uopšteno registrovati i osnovati preduzeće u vlastitoj zemlji.

Ali nezakonito poslovanje ili sakrivanje dobitka na kraju godine ne predstavlja nikakvu zaštitu. Za građane bivše Jugoslavije još uvijek postoje mogućnosti koje nisu dostupne građanima Evropske zajednice, ali se te mogućnosti trebaju iskoristiti samo u skladu sa zakonima, jer samo onda je osoba zaštićena zakonom.

Glavni razlozi za korištenje ovog principa offshore poslovanja su:

Potrebno je voditi računa da se poštuju i zakoni u drugim zemljama, jer ako tamo ne poštujete zakone niti propise, onda ne vidim razlog za osnivanje jednog preduzeća u stranoj zemlji.

Bilo kakve ekonomske prednosti trebaju da se primaju na zakonit način.

Na primjer ako fondacija iz inostranstva nekoj porodici plaća izdržavanje za djecu, takvo izdržavanje ne mora da se oporezuje u dosta zemalja. Nekada je porez na poklon (od fondacije) mnogo manji od poreza na dobit. Takvi se zakoni mogu koristiti za zakonito korištenje ekonomskih prednosti ostvarenih u inostranstvu. Offshore preduzeća mogu da prave troškove ili da posjeduju nekretnine, pokretnine, vozila, imovinu, akcije, bankovne račune. Kad se troši direktno sa takvog računa, to se obično smatra kao trošak preduzeća, a ne kao dobit vlasnika. Da li će se takvi troškovi priznati u vlastitoj zemlji, to zavisi od zakona i ograničenja u tim zakonima, a od zemlje do zemlje se ti zakoni razlikuju. Uopšteno su građani iz zemalja bivše Jugoslavije u prednosti. Recimo u Makedoniji se dobit ostvarena u inostranstvu ne oporezuje u Makedoniji. U Srbiji, Hrvatskoj i Bosni se dobit ostvarena u inostranstvu oporezuje. U mnogim zemljama postoje minimalne sume dobiti koje se neće oporezivati. Ako neka fondacija ili offshore preduzeće plaća osiguranje ili penzijski fond, možda se takva isplata neće oporezivati. I onda ako neko planira da premjesti rezidenciju u drugu zemlju, onda može u toj drugoj zemlji da isplati sebi takvu dobit sasvim legalno i da se poslije nekog zakonskog roka opet vrati u svoju zemlju. Pri svim isplatama se mora voditi računa da su te isplate zasnovane na nekim činjenicama koje se mogu pokazati na papiru. Te činjenice moraju da budu istinite; jer samo onda ne igra nikakvu ulogu da li neki porezni službenik zna kako Vi to radite, jer sve što može da uradi je da sagne glavu, napravi par pitanja i da Vas pusti na miru znajući da ste preveliki zalogaj.

Postoji mnogo načina kako se ekonomske prednosti mogu uživati na zakonit način. Koji načini su odgovarajući za koju osobu, to zavisi uveliko od rezidencije i zemlje u kojoj živi ta osoba. Kada je ustanovljena rezidencija, onda se detaljno prouči zakon o porezu na dobitak i zakoni o porezima dohodka građana u toj zemlji, a onda se ekonomske prednosti uživaju samo na način kako je to moguće sprovesti u skladu sa tim zakonima.

Planirajte unaprijed

Offshore kompanije se registruju unaprijed, a offshore poslovanje se planira unaprijed. Ovaj princip offshore poslovanja prožima sve ostale principe, znači da bi ste radili po zakonu morate da planirate unaprijed; da bi ste bili u stanju da kontrolišete bez vlasništva, onda morate da planirate unaprijed i tako isti princip planiranja unaprijed vrijedi za sve ostale principe.

Ako ste dobili u nasljeđe nekretnine u velikim vrijednostima, onda je suviše kasno da napravite plan sa svojim dedom ili bakom o tome kako se nekretnine mogu kontrolisati bez posjedovanja. Suviše je kasno da izbjegnete poreze na nasljeđe ili poklone i suviše je kasno da registrujete preduzeće na koje se te nekretnine mogu prebaciti. Isto vrijedi i za sve ostale vrste poslovanja. Sa offshore preduzećima možete da napravite velike prihode samo na osnovu jednog jedinog ugovora. Ali ako nemate spremno offshore preduzeće, biće kasno da sprovedete tako nešto.

Princip offshore poslovanja je da planirate unaprijed.

Osigurajte rezerve

U offshore poslovanju okrećete zakone u svoju korist, postajete bolji igrač u poslovnom svijetu i dobijate slobodu poslovanja koja se takvim igračima pruža. Pri tom treba da mislite unaprijed i da se osigurate za slučaj nezgode, da mislite duplo i da imate uvijek još jednu kartu u rukavu - rezervu.

To vrlo konkretno može da znači:

Ne posjeduj ništa, kontroliši sve

Ne posjeduj ništa, kontroliši sve je princip poslovanja u svrhu zaštite od bilo kakvih eventualnih grešaka u budućnosti iz takvog poslovanja. Pravi razlog za ovaj princip offshore poslovanja je zaštita protiv grešaka samoga sebe.

Ne posjeduj ništa, kontroliši sve, to je princip poslovanja tako da imovina ostane zaštićena, jer što ne posjeduje jedna osoba, to joj se ne može oduzeti. Imovina i vlasništvo se mogu prenjeti na ime i u vlasništvo pravnih lica, fondacija ili stranih preduzeća, a preduzeća se ne moraju lično posjedovati. Na primjer fondacija je pravno lice koje ne pripada nikome, ali se može koristiti da posjeduje sva druga strana preduzeća i prima dobit od stranih preduzeća.

Ako ne posjedujete akcije u svoje ime, već u ime fondacije, onda Vam se takve akcije ne mogu oduzeti. Isto tako i sve nekretnine i pokretnine i druge imovine koje pripadaju fondaciji ili preduzećima osnovanim u takve svrhe.

Poslovna osoba može tokom vremena svog poslovanja da napravi razne greške, kao na primjer uvoz jednog vozila veće vrijednosti u svoju zemlju, a da pri tome nije svjestan da će se morati platiti visoka carina na takav uvoz. Cijela suma carine može da pređe vrijednost imovine takve osobe, pa može da dođe do zapljenjivanja imovine kao i konkursa i bankrota. Pažljivo strukturisanje vlasništva imovine, bankovnih računa, vrijednih metala i nakita, umjetnina i antikviteta, nekretnina i pokretnina, na imena preduzeća i fondacija, efektivno zaštićuje takvu imovinu; postiže se apsolutna privatna kontrola i apsolutno neposjedovanje kompletne imovine.

Održavanje uredne i pravovremene evidencije poslovanja

Sve transakcije poslovanje trebaju da budu evidentirane radi bilo kakvih eventualnih budućih kontrola.

Na primjer sasvim je moguće da imate ugovor sa offshore preduzećem i da obavljate usluge za (svoje) offshore preduzeće i da onda od takvih usluga dobivate platu. Offshore preduzeće može da akumulira mnogo veće sume u inostranstvu i takav kapital još uvijek pripada tom preduzeću, a ne vlasniku, jer kapital nije još isplaćen. To se zove tezauriranje. Ali, da ne bi u vlastitoj zemlji neko pomislio da Vas oporezuje na kompletan nevidljivi kapital, onda je bitno da imate već neke papire ili ugovore ili druge dokaze da bi ste jasno i brzo mogli da pokažete svoje učešće u takvim poslovima. Pri tome svaki takav dokaz mora da bude istinit, urađen na vrijeme i u skladu sa svim zakonima.

Mnoga offshore preduzeća i fondacije ne moraju da vode ili predaju knjigovodstvo i ne znači da se sve transakcije trebaju čuvati za pokazivanje lokalnim poreznim ustanovama, ali se moraju čuvati one transakcije koje mogu da budu relevantne po lokalnim zakonima.

Na kraju krajeva, u mnogim slučajevima, lokalna porezna ustanova ne smije da se miješa u poslovanje stranog preduzeća.

Kompletna saradnja sa poreznim ustanovama

Da bi se sprovela optimalna zaštita, potrebno je u potpunosti sarađivati sa poreznim ustanovama u skladu sa zakonom.

To znači da uz korištenje ovih offshore principa poslovanja ujedno i sarađujete sa poreznom ustanovom. Kad je potrebno pronaći informacije o tome šta je dozvoljeno, a šta nije dozvoljeno, preporučuje se direktna komunikacija sa poreznom ustanovom. Takve informacije mogu da se dobiju i anonimno ili neko drugi (naše preduzeće) može da zatraži takve informacije na anoniman način.

To dalje sadži i kompletno izvještavanje porezne ustanove o imovini ili posjedima ili dobicima koje ostvarite u obimu kako se to zahtijeva po zakonu, ali uz poštivanje svih ovih opisanih principa poslovanja.

Praktično, to ne znači da ćete da se hvalite svojom offshore strukturom poslovanja, da ćete o tome da vičete na sav glas i da ćete o tome da pričate i svom prijatelju i svom neprijatelju ili skrivenom neprijatelju. Prema tome, koristićete diskreciju i tajnost i svoje poslovne tajne u svoju korist, ali ćete pri tome strogo voditi računa da obavijestite poreznu ustanovu u mjeri u kolikoj ste to obavezni.

Takve obavijesti mogu da budu npr. obavijesti da radite sa stranim preduzećem i da dobivate platu ili proviziju od stranog preduzeća, ako je takva obavijest obavezna po zakonu u svrhu oporezivanja. Činjenica da to preduzeće sakuplja vrijednosti i novac ili posjeduje kuću na moru, ne mora da se objelodani ako to zakoni ne zahtijevaju. Konačno je to preduzeće pravno lice koje posjeduje svoju imovinu odvojenu od Vaše imovine.

Ako ste obavezni da objelodanite vaše vlasništvo u tom stranom preduzeću, vlasništvo akcija ili dionica, onda to preduzeće ne morate da posjedujete lično i na svoje ime, već to preduzeće može da posjeduje fondaciju, a fondacija sama po sebi nema vlasnika.

Strogo čuvanje poslovnih tajni, diskrecija i privatnost

Diskrecija, privatnost i poslovne tajne se obavezno moraju čuvati, ali ne u svrhe sakrivanja svoje dobiti, već u svrhe razumne zaštite poslovanja.

Ko radi i posluje sa stranim preduzećima i raznim strukturama u svrhu dobivanja ekonomskih prednosti i u svrhu slobodnijeg poslovanja, ta osoba se ipak kreće izvan granica koje su poznate jednoj prosječnoj osobi. Čak i vlastita žena može da postane zavidna ili ljubomorna, može da traži razvod ili prvi komšija može da Vas prijavi jer ste mu sumnjivi iz raznih razloga. I dalje postoje zavidne i kriminalne osobe koje će pokušati da se dočepaju dijela vašeg kolača na kriminalan način. A države i vlade ne poštuju uvijek vlastite zakone, pa tako mogu da pokušaju da naplate neke kazne koje im uopšte ne pripadaju. U nekim zemljama je dovoljno da imate strane tablice, da policajac izmisli kaznu koju će da Vam naplati. Možete da budete pozvani na informativni razgovor u sred noći i da imate druge vrste kršenja vaših ljudskih prava. Pri tome se podrazumijeva da koristite ove offshore principe poslovanja, jer ste onda zaštićeni na kraju krajeva. Ali diskrecijom postižete da ostanete nedodirljivi od takvih napada.

Jedan takav napad na vlastito poslovanje može da ima visoke troškove odbrane.

Ako čuvate diskreciju i privatnost o svome poslovanju, čuvate svoje poslovne tajne. Vodite računa da imate sve dokaze o svom poslovanju i da su sve gornje tačke ispunjene i imaćete konačno zakonitu zaštitu kada dođe do nekog preispitivanja.

Naša firma izvršava konsalting i menadžment poslovanja sa stranim preduzećima u skladu sa zakonima zemlje u kojoj živite. Mi pružamo riješenja za slobodnije poslovanje i ekonomske prednosti koristeći gornju strategiju offshore poslovanja.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: